_MG_0434_7_fused_var.tif

Trvalá udržitelnost MEWA

Přebíráme odpovědnost

Dlouhodobé myšlení, vědomé jednání – trvalá udržitelnost MEWA

 • Hospodárnost

  Zodpovědné a obezřetné hospodaření k zajištění stability podniku a umožnění zdravého rozvoje.

 • Životní prostředí

  Šetření životního prostředí a zdrojů i investice do ekologických technologií a jejich neustálý další rozvoj.

 • Zaměstnanci

  Čestné a bezpečné pracovní podmínky pro všechny zaměstnance.

 • Zákazníci a společnost

  Zodpovědné hospodaření prostřednictvím interního systému managementu kvality, etického kodexu pro obchodní partnery a dodavatele i sociální angažovanosti v obecně prospěšných projektech a spolcích.

Otázka udržitelnosti nabývá na významu v oblasti hospodářství a úrovní řízení již déle než 30 let. Pro firemní odpovědnost vůči společnosti se stále více prosazuje pojem Corporate Social Responsibility (CSR). Tento dobrovolný příspěvek podniků obecně zahrnuje ekologické, ekonomické a sociální aspekty.Již v 80. letech uvažovali majitelé skupiny MEWA o převzetí právě tohoto druhu společenské odpovědnosti a jejím zakotvení v základních hodnotách společnosti. Zodpovědně může totiž obchodovat jen ten, kdo si je vědom své odpovědnosti. Tyto základní hodnoty představují ještě dnes identitu firmy MEWA a jsou denně prožívány i nadále všemi vedoucími pracovníky a zaměstnanci. MEWA se tak stala trvale zdravým a zodpovědným podnikem.


Naše zásady – odpovědné hospodaření

Šetrný přístup k životnímu prostředí a zdrojům

Férové a bezpečné pracovní podmínky

Chování se zaměřením na hodnoty

Odpovědnost za životní prostředí

Výrobní procesy šetrné k životnímu prostředí a šetrné zacházení se zdroji představují hlavní součástí systému MEWA. Naším cílem v oblasti ochrany životního prostředí je být lepší, než vyžadují zákonodárci. Platí to jak pro výrobní provozy, tak pro naše výrobky a služby. Z tohoto důvodu MEWA nepřetržitě monitoruje, co lze optimalizovat za účelem udržitelné produkce. Je průkopníkem v odvětví. Většina procesních a ekologických zařízení v našich podnicích pochází z našeho vlastního vývoje nebo se jedná o zařízení známých výrobců, která MEWA svými poznatky dále optimalizuje.


Již v roce 1997 jsme byli jako první podnik ve svém oboru oceněni mezinárodním ekologickým certifikátem podle normy ISO 14001.

Spotřeba energie

Nepřetržitě pracujeme na tom, abychom optimalizovali svou spotřebu energie a zvýšili energetickou efektivitu svých procesů. Pro dosažení těchto cílů vybavujeme provozy firmy MEWA vždy těmi nejmodernějšími a mimořádně energeticky efektivními stroji. Prádelny využívají teplo z pracích a sušicích zařízení. Pomocí vícestupňových systémů rekuperace tepla jej používají k ohřevu vody a prostor provozů. Termické využívání nečistot vymytých z čisticích utěrek, u nichž se jedná zejména o recyklovatelné oleje, nám umožňuje vykrýt téměř 80 % energie spotřebované v sušicích a pracích linkách. Dohromady tak ročně ušetříme zhruba 7 milionů litrů topného oleje (fosilní primární energie).
Ke konci roku 2016 byl ve společnosti zaveden systém energetického managementu ISO 50001, který zahrnuje plánování a realizaci opatření s cílem zajistit minimalizaci potřeby energie.

Přeprava a logistika

Pro svůj vozový park vybíráme ty nejnovější a nejekologičtější modely, abychom udrželi dopady na životní prostředí v oblasti přepravy na nejnižší možné úrovni. Efektivní plánování jízd při dodávkách zákazníkům a pravidelné školení servisních řidičů ohledně způsobu jízdy, při němž lze šetřit pohonné hmoty, garantují vynikající optimalizaci využívání energie. 

Emise

Odpadní vzduch vznikající při tepelném zhodnocení nečistot je odváděn teprve po důkladném vyčištění. Pomocí našich sofistikovaných systémů čištění zplodin jsme schopni legislativně vyžadované mezní hodnoty nejenom dodržet, nýbrž je výrazně podkročit.

Oblasti naší odpovědnosti

 • _Z__9175-93_Pano.tif

  Odpovědnost vůči životnímu prostředí

  Ochrana životního prostředí a šetrné zacházení s přírodními zdroji jsou již více než 30 let prioritou společnosti MEWA. Naším cílem v oblasti ochrany životního prostředí je být lepší, než to vyžadují zákonodárci.

 • _Z__2334.tif

  Odpovědnost za naše zaměstnance

  Odpovědnost za naše zaměstnance

 • |

  Společenská odpovědnost

  Společenská odpovědnost

 • Detail__MG_9638.JPG

  Ekonomická odpovědnost

  Náš ekonomický rozvoj je zaměřen na stabilitu a stálý, zdravý růst. Cíl: prozíravé investice.