Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Rychlý přehled nejdůležitějších informací

Ochranu vašich osobních údajů bereme vážně. V následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů se lze podrobně seznámit s tím, co se přesně s vašimi údaji děje, pokud si prohlížíte naše webové stránky.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

(Stav: k 25. květnu 2018)

Jak zacházíme s osobními údaji?

Ochraně a zabezpečení osobních údajů přikládáme velký význam. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v souvislosti s těmito internetovými stránkami při dodržení příslušných předpisů o ochraně osobních údajů. Při zpracování osobních údajů vycházíme zejména z ustanovení evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a ze spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG).

Chtěli bychom posílit důvěru uživatele v naši nabídku a z tohoto důvodu zprůhlednit nakládání s osobními údaji a v jednotlivostech vás informovat o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech v souladu se čl12, 13, 14 a 21 GDPR. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, specifickém pro tuto webovou stránku, se dozvíte, jaké osobní údaje jsou shromažďovány v rámci používání naší webové stránky s adresou www.mewa.de a jak s těmito údaji a informacemi nakládáme.

Kdo odpovídá za zpracování osobních údajů a na koho se můžete obrátit?

Odpovědnou osobou za zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR a ostatních ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů je:

MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG
John-F.-Kennedy-Straße 4
65189 Wiesbaden
Telefon - centrála: +49 611 7601-0
Fax: +49 611 7601-361
E-mail: info@mewa.cz
Kontaktní formulář na webové stránce

MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG je součástí firemní skupiny MEWA s provozovnami v Německu i v ostatních evropských zemích.

Našeho pracovníka pověřeného podnikovou ochranou osobních údajů naleznete na adrese:

MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG
pověřenec pro ochranu osobních údajů
John-F.-Kennedy-Straße 4
65189 Wiesbaden
E-mail: ochranaosobnichudaju@mewa.cz

Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou údaje a informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

K jakým účelům zpracováváme vaše osobní údaje? Na jakém právním základu se to uskutečňuje?

Zpracováváme osobní údaje k určeným účelům, které pro vaši informaci dále podrobně vysvětlíme. To, v jakém rozsahu a jakým způsobem jsou vaše údaje správně zpracovávány záleží zejména na tom, jaké jednotlivé služby, funkce a nabídky od naší webové stránky požadujete. Zejména zpracováváme údaje ...

 • abyste mohli vyvolat a navštívit naši webovou stránku a abychom mohli chránit naši webovou stránku a jiné systémy před bezpečnostními riziky;
 • abyste mohli s námi navázat kontakt (kontaktní formulář / požadavky e-mailem / live chat);
 • abyste se mohli u nás online ucházet o místo;
 • abychom mohli obsah naší webové stránky optimalizovat a podle potřeby uspořádat (včetně zobrazování reklamy vhodné pro vás na této a na jiných webových stránkách).

Zpracování vašich osobních údajů v širším rozsahu, než je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, se uskutečňuje pouze v případech, kdy nás k tomu výslovně opravňuje právní předpis, právní předpis nám to nařizuje nebo pokud jste nám zpracování osobních údajů výslovně dovolili. O případných změnách účelu vás budeme patřičně informovat v souladu se zákonnými předpisy.

(1) Vyvolání a návštěva naší webové stránky


Naši webovou stránku můžete navštívit čistě k informačním účelům bez dalšího sdělování údajů k vaší osobě. V takovém případě budou o vaší návštěvě naší webové stránky automaticky uloženy pouze technické přístupové údaje předané vaším prohlížečem, tzn. název vašeho poskytovatele internetových služeb, stránka, ze které nás navštěvujete, datum a čas vaší návštěvy a identifikační údaje použitého prohlížeče/operačního systému. Webový server přitom ukládá v případě nutnosti i vaši IP adresu, která při splnění dalších předpokladů může případně umožnit přiřazení k vaší osobě. Doplňkově nasazujeme cookies, abychom vám i při čistě informativním použití mohli poskytnout naši webovou stránku optimalizovanou a uspořádanou podle vašich potřeb (podrobnosti k tomu a k vašim možnostem uspořádání jsou uvedeny v oddíle „Použití cookies a příslušných funkcí/technologií“). Sloučení přístupových údajů s jinými zdroji údajů se neuskutečňuje, a rovněž se neuskutečňuje vyhodnocování údajů k marketingovým účelům.

Ukládání výše uvedených přístupových údajů se uskutečňuje v rámci takzvaných protokolových souborů serveru na našem webovém serveru a je z technických důvodů potřebné k poskytnutí funkční webové stránky a k zajištění bezpečnosti systému. Kromě výše uvedených účelů používáme přístupové údaje podle potřeby výhradně k uspořádání a optimalizaci naší internetové nabídky čistě statisticky a bez toho, aby z nich bylo možné vyvozovat vztah k vaší osobě.

Pokud navštívíte naši webovou stránku, abyste se informovali o naší nabídce zboží a jiných službách nebo abyste je používali, uskuteční se přechodné uložení přístupových údajů a protokolových souborů na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (právní základ), zejména k provedení předsmluvních opatření. Kromě toho slouží daný čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR jako právní základ k přechodnému uložení přístupových údajů a protokolových souborů. Naše oprávněné zájmy přitom spočívají v tom, abychom vám mohli poskytnout k dispozici technicky fungující a uživatelsky příznivě uspořádanou webovou stránku a zároveň mohli zajistit bezpečnost našich systémů.

Přístupové údaje shromážděné v rámci používání naší webové stránky jsou uchovávány pouze po dobu, po kterou se tyto údaje používají k dosažení výše uvedených účelů. Vaše IP adresa bude přitom na našem webovém serveru uložena maximálně po dobu 7 dní.

(2) Kontaktní formulář/požadavky


Kontaktní údaje shromažďujeme a ukládáme, pokud je zadáte do kontaktního formuláře na naší webové stránce určeného k tomuto účelu a předáte nám je, nebo pokud nás kontaktujete jiným způsobem (např. e-mailem nebo prostřednictvím live chatu). Můžete se svobodně rozhodnout, zda a které informace nám sdělíte v rámci kontaktních požadavků. Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím live chatu, ukládáme údaje, které nám takto sdělíte. Při použití kontaktního formuláře na naší webové stránce shromažďujeme následující údaje: Oslovení, příjmení, jméno*, společnost*, popř. zákaznické číslo, zaměstnanecké číslo, adresy, e-mailovou adresu* a telefonní číslo a rovněž téma konzultace/požadavku* a vaši individuální zprávu/otázku. Údaje označené hvězdičkou (*) jsou povinné údaje, které jsou potřeba k řádnému zodpovězení vašeho požadavku. Další dobrovolné údaje nám umožňují váš požadavek lépe přiřadit a zpracovat. Při použití kontaktního formuláře na naší webové stránce budou navíc uloženy při odeslání následující technické přístupové údaje: Datum a čas odeslání vašeho požadavku a IP adresa. (K použití funkcí live chatu jsou další údaje uvedeny v odstavci „Používání cookies a příslušných funkcí/technologií“.)

Pokud navážete kontakt v rámci stávajícího smluvního vztahu nebo nás předem kontaktujete za účelem získání informací o naší nabídce zboží nebo jiných službách, údaje a informace které nám dělíte k účelům zpracování a zodpovězení vašeho požadavku na kontakt zpracovány podle čl. 6 odst. 1 písm. 1 b nařízení GDPR (právní základ). Ukládání technických přístupových údajů shromážděných v průběhu postupu odesílání se uskutečňuje k účelům technického poskytnutí kontaktních možností a k zajištění bezpečnosti systému na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (právní základ) a slouží k zajištění oprávněných zájmů.

Osobní údaje shromážděné v souvislosti s vaším navázáním kontaktu ukládáme k účelům a po dobu zpracování vašeho požadavku. Technické přístupové údaje, uložené v této souvislosti, budou uchovávány pouze tak dlouho, dokud budou tyto údaje potřebné z technických důvodů, zejména pro funkční poskytnutí možnosti navázáni kontaktu a k zajištění bezpečnosti systému. Vaše IP adresa bude přitom na našem webovém serveru uložena maximálně po dobu 7 dní.

(3) Online žádost o místo

Vaše podklady žádosti o pracovní pozici nám můžete předat online. K tomu můžete buď vyplnit kontaktní formulář s osobními údaji (příjmení, jméno, adresa, telefonní číslo, datum narození a e-mailová adresa) jakož i údaje k pracovnímu zařazení a k profesnímu životopisu (ukončení školy, vzdělání / studium, profesní zkušenosti, jazykové znalosti, IT znalosti a ostatní znalosti) (srovnej výše) nebo tyto údaje zadejte do formuláře žádosti o pracovní pozici online. Ve formuláři žádosti o pracovní pozici online jsou shromážděny osobní údaje (příjmení, jméno, adresa, telefonní číslo, datum narození, místo narození a e-mailová adresa) jakož i údaje k motivaci žádosti o pracovní pozici, ke školnímu vzdělání, k profesnímu vzdělání, ke studiu, k praktickým zkušenostem, k jazykovým znalostem, IT znalostem a ostatním znalostem. Navíc můžete nahrát svůj průvodní dopis žádosti o pracovní pozici a svůj životopis. Údaje, shromážděné v rámci formuláře žádosti o pracovní pozici online jsou předány příslušné společnosti MEWA, vypisující popř. obsazující pracovní pozici, která tyto údaje pro účely zpracování, v souvislosti s obsazením pracovní pozice ukládá a ve vlastní odpovědnosti zpracovává. Podnik MEWA, vypisující popř. obsazující pracovní pozici Vaše podklady uchazeče o pracovní pozici a údaje k Vaší osobě, související s žádosti o pracovní pozici ukládá zásadně po dobu maximálně 6 měsíců po ukončení výběrového řízení, pokud není z právních popř. zákonných důvodů nutná kratší nebo delší doba uložení. Pokud se ucházíte o volné místo pro pozici v prodeji, jsou Vaše údaje, shromážděné v rámci formuláře žádosti o pracovní pozici online, z pověření společnosti MEWA, vypisující pracovní pozici v rámci zpracování zakázky uloženy společností Knowledge Network GmbH po dobu výběrového řízení.

Pokud si přejete, jsou shromážděné údaje mimoto uloženy pro zohlednění v jiných výběrových řízeních v rámci skupiny MEWA. Se zohledněním své žádosti o pracovní pozici pro jiná výběrová řízení můžete v rámci žádosti o pracovní pozici online vyjádřit souhlas na bázi následujícího prohlášení souhlasu:

„Souhlasím, aby v průběhu doby dvou let byla moje žádost o pracovní pozici v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů zohledněna i při jiných výběrových řízeních pro obsazení pracovní pozice ve společnostech skupiny MEWA v tuzemsku i zahraničí. Pokud bych s tím již nesouhlasil, mohu prostřednictvím e-mailu na karriere@mewa.de kdykoliv udělený souhlas s platností do budoucnosti zrušit. Další upozornění k ochraně osobních údajů a k zacházení s mými osobními údaji k žádosti o pracovní pozici v prohlášení o ochraně osobních údajů jsem vzal na vědomí.“

V případě, že jste zrušení svého souhlasu učinili e-mailem, budou Vaše osobní údaje k žádosti o pracovní pozici vymazány ve výše uvedené šestiměsíční lhůtě po ukončení výběrového řízení.

Zpracování Vašich osobních údajů sdělených v rámci žádosti o pracovní pozici online se provádí za účelem rozhodnutí o zdůvodnění a provedení zaměstnaneckého poměru na základě § 26 odst. 1 BDSG (právní základ) popř. při příslušně uděleném souhlasu na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO, § 26 odst. 2 BDSG (právní základ).

(4) Používání cookies a příslušných funkcí/technologií

(4.1)

Aby byla návštěva naší webové stránky atraktivně uspořádána a bylo umožněno používání určitých funkcí, využíváme v některých oblastech tzv. cookies. Cookies jsou soubory, které se při návštěvě naší webové stránky ukládají na váš pevný disk nebo do vyrovnávací paměti vašeho prohlížeče. Kromě toho označujeme jako cookies také web beacony a další srovnatelné technologie ukládání ke sledování aktivit uživatele. Web beacony jsou většinou transparentní grafické a obrazové prvky, zpravidla ne větší než 1 x 1 pixel, navázané ve webové stránce, pomocí nichž lze rozpoznat cookies na vašem zařízení.

Cookies používáme k ukládání informací relevantních pro relaci v rámci internetové stránky. Tyto cookies na konci relace prohlížeče zanikají (tzv. dočasné cookies) a nejsou dlouhodobě uloženy. Jiné cookies zůstávají na vašem počítači přes několik relací prohlížeče a umožňují nám váš počítač opět rozpoznat při příští návštěvě (tzv. trvalé cookies). Trvalé cookies jsou smazány po předem dané době, která se může lišit podle typu cookie.

Cookies lze rozdělit zejména na následující kategorie / typy cookies.

 Nutné cookies                          Cookies k nutnému provedení specifických funkcí webové stránky
 Funkční cookies Cookies, které slouží k umožnění služeb a funkcí webové stránky (např. přehrávání videa) a nebo ke zvýšení „použitelnosti“ webové stránky
 Výkonové cookies Cookies k měření výkonu naší webové stránky a webových obsahů
 Analytické / sledovací cookies Cookies k provádění analýzy údajů k místu, zájmu návštěvníků a podobně k získání informací o návštěvnících naší webové stránky a obdržení požadovaného obsahu
 Reklamní / cílené cookies Cookies k účelům zapínání inzerátů a reklam na webových stránkách po celém internetu, zejména k poskytování inzerátů a vhodné reklamy podle chování a zájmů uživatele při surfování.
 Cookies k odesílání zpráv Cookies k nasazení technologie odesílání zpráv
 Cookies sociálních médií Cookies k použití funkcí sociálních médií, jako je sdělování, odesílání a doporučování webových stránek jiným osobám

                             

Naše webové stránky můžete samozřejmě navštívit i bez použití cookies. Můžete také používání cookies ve svém počítači deaktivovat změnou nastavení cookies v prohlížeči. Postup deaktivace cookies můžete zpravidla získat pomocí funkce nápovědy vašeho internetového prohlížeče. Mějte však na paměti, že tato nastavení mohou narušit úplnou dostupnost funkcí naší webové stránky. Další možnosti nastavení a deaktivace specifické pro jednotlivé cookies jsou navíc uvedeny ve vysvětlivkách ke konkrétně použitým cookies v rámci návštěvy naší webové stránky a příslušných funkcí a technologií.

Některé cookies, které na naší webové stránce používáme, pocházejí od třetích stran, které nám pomáhají analyzovat působení obsahů našich webových stránek a zájmy našich návštěvníků, měřit výkon naší webové stránky, nasazovat na naše a jiné stránky reklamy a další náplň podle potřeb nebo s vámi komunikovat. V rámci naší webové stránky nasazujeme jak First Party Cookies (viditelné pouze z domény, která je momentálně navštívena), tak i Third Party Cookies (viditelné nad rámec domény a zpravidla nasazované třetími stranami. Konkrétně:

(4.2) 

Init/MEWA

Typ cookie: Funkční cookies
Název cookie:
viewport
Platnost:
1 den
Popis / vysvětlivky:
Ukládá aktuální provedení rozvržení a velikosti stránky. Příklady: lg, xxs, xxl

Typ cookie: Funkční cookies
Název cookie: cookielayer
Platnost: 1 rok
Popis / vysvětlivky: Obsahuje hodnotu „true“, pokud návštěvník při první návštěvě označí informační políčko o používání cookies „OK“. Znamená to, že byl uživatel informován o ukládání cookies webovou stránkou MEWA.

Typ cookie: Analytické / sledovací cookies
Název cookie: cookielayer _RequestVerification Token
Platnost: Relace
Popis / vysvětlivky: Tyto cookies jsou zakládány, jakmile uživatel vyplní formulář a úspěšně ho odešle.

Typ cookie:  Funkční cookies
Název cookie:  searchFilters + ItemId (Název souboru cookie je generován dynamicky na základě příslušné vyhledávací stránky a vybraných filtrů) 
Platnost:  Relace
Popis / vysvětlivky: Tyto soubory cookies ukládají aktuálně vybrané vyhledávací filtry, individuálně pro každého uživatele. Pro každou vyhledávanou stránku se vytvoří samostatný soubor cookie. Uloží vybraná nastavení vyhledávání a zlepší tak uživatelský dojem.

Microsoft

Typ cookie: Nutné cookies
Název cookie:
ASP.NET_SessionId
Platnost:
Relace
Popis / vysvětlivky:
Tento cookie je automaticky ukládán naším webovým serverem k uložení informací o relaci, které slouží k ukládání informací specifických pro uživatele. Při zavření prohlížeče se zavře. Používá se zvláště k identifikaci jednotlivých osob, které navštěvují webovou stránku.

Seznam / reklama Sklik

Typ položky cookie:  Reklamní / targetingové cookies 
Název souboru cookie: APNUID / KADUSERCOOKIE 
Doba platnosti:              90 dnů
Název souboru cookie: sid / Sklik-{*}
Doba platnosti:             
 30 dnů

Naše webové stránky používají technologie přesměrování služby Sklik, kterou provozuje společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem na adrese 3294/10, 150 00 Praha 5 – Smíchov (Seznam). To nám umožňuje, abychom zobrazili naše inzeráty v rámci reklamní sítě Seznam.cz těm zákazníkům, kteří projevili zájem o naše produkty. K tomuto účelu bude do vašeho počítače uložena jeden soubor cookie, prostřednictvím kterého budou ukládány informace neosobní povahy týkající se způsobu využívání webové stránky.

Společnost Seznam.cz nepředává informace a data svých zákazníků třetím subjektům. Pokud nechcete být účastni sledování / přesměrování provozovaného společností Seznam, můžete ukládání souborů cookie zakázat v nastaveních svého internetového prohlížeče (možnost deaktivace, viz výše). Zobrazování příslušných reklamních sdělení v síti Seznam.cz můžete deaktivovat také prostřednictvím následujícího odkazu: o.seznam.cz/ochrana-udaju/personalizovana-reklama/. 

Google Services (Analytics, AdWords, atd.)

Typ cookie:        Analytické / sledovací cookies a reklamní / cílené cookies
název cookie: _ga / _gid / _gat _MewaTotal / _gat_MewaLKZ
Platnost: Max. 2 roky

Popis / vysvětlivky: Tato webová stránka používá Google Analytics, službu k analyzování reklam Google Inc. („Google“). Google má certifikaci na základě takzvané dohody Privacy-Shield (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Při nasazení Google Analytics se používají cookies, umožňující analýzu používání webové stránky. Google Analytics používá výhradně First-Party-Cookies. Konkrétně:

Cookies Google Analytics _ga / _gid e používají k rozlišování uživatelů. Jedná se přitom o náhodně generované hodnoty. Google Analytics tato ID ke správě uživatelů a kampaní a ke shromažďování informací o návštěvě naší webové stránky. Tyto cookies se nepoužívají k identifikaci jednotlivých osob a jejich platnost uplyne po stanovené době 2 roky (_ga) resp. 24 hodin (_gid).

Cookies Google Analytics _gat_MewaTotal / _gat_MewaLKZ obsahují číslo/ID s nimi spojených účtů "Google Analytics". Tyto cookies se nepoužívají k identifikaci jednotlivých osob, ale k definování četnosti požadavků. Platnost těchto cookies uplyne po stanovené době 1 minuta.

Informace vytvořené prostřednictvím cookies používá Google na základě našeho zadání k vyhodnocování používání naší webové stránky, sestavování zpráv o aktivitách na webové stránce a k provádění dalších služeb ve spojení s používáním webové stránky a internetu.

Informace vytvořené prostřednictvím cookies Google Analytics o vašem používání této webové stránky jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam jsou ukládány. Doba uložení příslušných údajů na úrovni uživatele a událostí u Google činí 14 měsíců (nejkratší možná volba nastavení). Navíc vás v této souvislosti upozorňujeme, že se na této webové stránce Google Analytics používají pouze s aktivovanou anonymizací IP. Tím je zajištěno, že Google vaši IP adresu v členských zemích Evropské unie (EU) nebo v jiných smluvních zemích dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP) zkrátí. Pouze ve výjimečných případech bude na server společnosti Google přenesena celá IP adresa a tam zkrácena. V žádném případě nebude Google vaši IP adresu spojovat s jinými údaji.

Google AdWords: Kromě toho používáme informace vytvořené pomocí cookies Google Analytics k posílení cílení zobrazení na uživatele, kteří již naši webovou stránku navštívili. K tomu používáme Google AdWords k zapínání inzerátů ve vyhledávací síti Google a v zobrazovací síti Google. Vlastní Google AdWords Pixel není vkládán.

Ukládání cookies Google Analytics můžete zabránit příslušnými nastaveními softwaru svého prohlížeče (srovn. výše). Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů vytvořených prostřednictvím cookies a souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) v Google a zpracování těchto údajů Googlem klepnutím na následující odkaz http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de-DE si táhnout a nainstalovat dostupné Browser-Add-on k deaktivaci Google Analytics. Alternativně můžete zabránit shromažďování údajů ze strany Google Analytics zejména na mobilních koncových zařízeních klepnutím na následující odkaz:

Vyloučit ze sledování

V takovém případě se uloží cookie Opt-Out, který brání shromažďování vašich údajů při budoucí návštěvě této webové stránky. Pokud smažete cookies v příslušném prohlížeči, musíte na tento odkaz klepnout znovu. Bližší informace k Google Analytics a k zásadám bezpečnosti a ochrany osobních údajů a rovněž k možnostem nastavení a odmítnutí naleznete na webové stránce Google na adrese https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Používání údajů ze strany Google při vašem používání webových stránek a aplikací naši partnerů“) resp. na adrese https://support.google.com/analytics („Zásady bezpečnosti a ochrany osobních údajů Google Analytics“).

Typ cookie: Funkční cookies
Název cookie: 1P_JAR / AID / APISID / CONSENT / HSID / NID / SAPISID / SID / SIDCC / SSID
Platnost: Max. 2 roky

Popis / vysvětlivky: Tyto cookies se používají k navázání dalších služeb Google (např. Google Maps, YouTube). Jsou potřeba ke zlepšení zobrazení nebo k uložení nastavení. Mohou být také používány ke statistickým a analytickým účelům nebo k účelům cílení na uživatele.

Sitecore

Typ cookie:         Analytické / sledovací cookies
Název cookie: SC_ANALYTICS_ GLOBAL_COOKIE
Platnost: 1 rok

Popis / vysvětlivky: Tento analytický cookie nasazuje Sitecore. Sleduje opakované návštěvy uživatele na webové stránce. Informace vytvořené prostřednictvím cookie o vašem používání této webové stránky (např. nastavení prohlížeče, natavení jazyka, obsah, na který návštěvník klepnul) jsou zpravidla přenášeny na server Sitecore v USA a tam jsou ukládány. Informace s tím související ukládáme navíc do databáze a používáme je ke zlepšení naší webové stránky. Tento cookie se používá zvláště k identifikaci jednotlivých osob, které navštěvují webovou stránku.

Typ cookie:         Nutná cookies
Název cookie:    tempFormData
Platnost:             Konec relace

Popis / vysvětlivky: Ukládá údaje formuláře, zadané uživatelem v tomto cookie, aby je následně vydal na stránce poděkování.

LiveZilla

Typ cookie: Cookies k odesílání zpráv
Název cookie: lz_geo_region / lz_user_did / lz_geo_tz / lz_userid / lz_last_visit / lz_geo_lat / lz_geo_long / lz_geo_data / lz_geo_ctryiso / lz_geo_city / lz_visits
Platnost: 100 dní

Popis / vysvětlení: Na této webové stránce využíváme k navázání technologií Live Chat funkce společnosti LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen, Německo (http://www.livezilla.net/). Při jednotlivých vyvoláních naší webové stránky se prostřednictvím této komponenty shromažďují a ukládají údaje k analýze webu a k provozování systému live chat, z nichž pak lze použitím cookies pod pseudonymem vytvořit uživatelské profily. LiveZilla používáme pouze s aktivovanou anonymizací/maskováním IP adresy. Ukládání cookies LiveZilla můžete zabránit příslušnými nastaveními softwaru vašeho prohlížeče (srovn. výše).

Outbrain

Typ cookie:         Reklamní / cílené cookies
Název cookie: _ofcap_DOC1 / optimizelyBuckets / com.silverpop.iMAWebCookie / criteo / optimizelySegments / optimizelyEndUserId / rcktfl / _ga / apnxs / ttd / cdws / obuid _fcap_CAM4 / _vwo_uuid_v2 / _utastes_1 / km_e / obca_vid / km_lv / _ceg.s / _ceg.u / km_ai / obca_data / adrl / __utmz / __utma
Platnost: Relace

Popis / vysvětlení:Na naší webové stránce používáme technologie/widgety poskytovatele Outbrain UK Ltd., 5 New Street Square, EC4A 3TW, London, Velká Británie (dále jen „Outbrain“), pomocí nichž naše uživatele upozorňujeme na další obsahy, které by mohly být pro naše uživatele zajímavé, které jsou na naší webové stránce a na webových stránkách třetích stran (zacílení reklamy). Aby to bylo možné, používá Outbrain cookie na bázi relace. Zobrazení doporučení ze strany Outbrain prostřednictvím cookies se uskutečňuje na pseudonymizované bázi, osobní údaje uživatele se neukládají. V případě údajů, které shromažďuje Outbrain, se jedná o následující: Zdroj přístroje, typ prohlížeče a anonymizovaná IP adresa uživatele. K anonymizaci IP adresy se odstraní z IP adresy poslední osmičíslí, aby bylo možné provést anonymizaci. Údaje, které Outbrain ukládá, zůstávají uloženy 24 měsíců od polední interakce uživatele.

Další informace k ochraně osobních údajů Outbrain naleznete v jejich vlastních ustanoveních o ochraně osobních údajů na adrese http://www.outbrain.com/de/legal/privacy. Tam můžete vždy deklarovat svůj opt-out (odmítnutí), kterým odmítnete používání údajů a dalších údajů a zobrazování doporučení na bázi internetu ze strany Outbrain. Po deklarování vašeho odmítnutí již Outbrain nebude nadále zobrazovat obsahy a doporučení na základě vámi navštívených obsahů. K deklarování vašeho odmítnutí klepněte na pole „Odmítnout“ (Opt-out) v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Outbrain, které naleznete na adrese http://www.outbrain.com/de/legal/privacy.

Facebook

Typ cookie: Reklamní / cílené cookies
Název cookie: sb / fr / xs / datr / c_user
Platnost: Max. 2 roky

Popis / vysvětlení: V rámci naší webové stránky používáme tzv. „pixel reakce návštěvníka / „facebookový pixel“ společnosti Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (dále jen „Facebook”). Pomocí facebookového pixelu může Facebook určit návštěvníky této webové stránky jako cílovou skupinu pro zobrazování inzerátů (tzv. „Facebook-Ads“). Navíc lze prostřednictvím facebookového pixelu sledovat chování uživatele, poté co byl poslán na webovou stránku klepnutím na facebookovou reklamu. Tento postup slouží k vyhodnocování účinnosti facebookového zobrazování inzerátů ke statistickým účelům a k účelům průzkumu trhu a může přispívat k budoucí optimalizaci reklamy.

Facebookový pixel je při vyvolání této webové stránky okamžitě navázán na Facebook a může podle nastavení na váš přístroj nasazovat cookies. Pokud se pak přihlásíte na Facebook nebo v přihlášeném stavu navštívíte Facebook, bude tato návštěva zaznamenána ve vašem profilu. Shromážděné údaje jsou pro nás jako provozovatele této webové stránky anonymní, nelze z nich tedy vyvozovat žádné závěry ohledně identity uživatele. Tyto údaje však Facebook ukládá a zpracovává, takže vazba na příslušný uživatelský profil je možná a Facebook může údaje používat k vlastním reklamním účelům podle směrnice Facebooku o používání osobních údajů ( https://www.facebook.com/about/privacy/ ). Facebook má certifikaci na základě takzvané dohody Privacy-Shield (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Ukládání svých údajů prostřednictvím facebookových pixelů a příslušných můžete zabránit příslušnými nastaveními softwaru vašeho prohlížeče (srovn. výše). Kromě toho můžete zabránit shromažďování svých údajů pomocí facefookového pixelu při návštěvě naší webové stránky klepnutím na následující odkaz.

V takovém případě se uloží cookie Opt-Out, který v budoucnu zabrání příslušnému shromažďování vašich údajů. Pokud smažete cookies v příslušném prohlížeči, musíte na tento odkaz klepnout znovu. Kromě toho platí vyloučení pouze pro aktuálně používaný prohlížeč a pouze pro webovou stránku nebo webovou doménu, z níž bylo klepnuto na odkaz. Pro nastavení nad rámec přístroje a domény můžete jako uživatel Facebooku vyvolat stránku zřízenou k tomuto účelu Facebookem a zde provést nastavení k reklamám na základě používání: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

  

Typ cookie: Analytická/Tracking cookies
Název cookie: facebookOptOut
Platnost: 1 rok

Popis / vysvětlení: OptOut cookie k umožnění deaktivace Facebook-Trackingu ze strany uživatele. Pokud toto cookie existuje, není Tracking Code Facebook-pixelu do zdrojového textu vložen.

Facebook Tracking Switch.

YouTube

Typ cookie: Funkční cookies
Název cookie: VISI-TOR_INFO_1_LIVE / _gid / dkv / _ga / CONSENT / YSC / PREF / SID / APISID / LOGIN_INFO / SSID / HSID / SAPISID
Platnost: Max. 2 roky

Popis / vysvětlení: Na naší webové stránce jsou začleněna videa YouTube z YouTube kanálu MEWA (https://www.mewa.de/newsroom/alle-videos/) a lze je přehrávat přímo na naší webové stránce. Poskytovatelem video platformy YouTube je YouTube LLC s hlavním sídlem v 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“). YouTube je společnost propojená s Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”).

Propojení videí YouTube se uskutečňuje v tzv. „režimu rozšířené ochrany údajů“, to znamená, že na YouTube nebudou přenášeny žádné údaje o vás jako o uživateli, pokud si videa nepřehráváte. Teprve když video aktivujete, se spustí přenos údajů, na který nemáte žádný vliv. Příslušným nastavením softwaru prohlížeče můžete zabránit tomu, aby YouTube ukládal cookies (srovn. výše).

Další podrobnosti o zpracování údajů v rámci práv YouTube a vašich práv týkajících e této záležitosti a možností nastavení na ochranu vaší soukromé sféry naleznete v podmínkách používání a oznámení o ochraně osobních údajů YouTube na adresách: https://www.youtube.com/t/terms , http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Hotjar

Používáme Hotjar, abychom lépe porozuměli potřebám našich uživatelů a optimalizovali tuto službu a praxi. Hotjar je technologická služba, která nám pomáhá lépe porozumět zkušenostem našich uživatelů (např. kolik času tráví na kterých stránkách, na které odkazy se rozhodnou kliknout, co se uživatelům líbí a co nelíbí atd.), a to nám umožňuje vytvářet a udržovat náš servis se zpětnou vazbou od uživatelů. Hotjar používá cookies a jiné technologie pro shromažďování údajů o chování našich uživatelů a o jejich zařízeních (zejména IP adresa zařízení (zachycena a uložena pouze v anonymizované podobě), velikost obrazovky zařízení, typ zařízení (jedinečné identifikátory zařízení), informace o prohlížeči, geografická poloha (pouze země), preferovaný jazyk používaný k zobrazení naší webové stránky). Hotjar ukládá tyto informace do pseudonymizovaného uživatelského profilu. Hotjar ani my tyto informace nikdy nepoužijeme k identifikaci jednotlivých uživatelů ani pro jejich přiřazení k dalším údajům o individuálním uživateli. Další podrobnosti najdete v Zásadách ochrany osobních údajů Hotjar kliknutím na tento odkaz.

Můžete zrušit vytvoření uživatelského profilu, ukládání údajů o vašem používání našich stránek firmou Hotjar a zrušit používání sledovacích souborů cookie na jiných webových stránkách firmou Hotjar přes tento odkaz zrušení.

(4.3)

Výše uvedená zpracování údajů na bázi cookies se uskutečňují na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (právní základ) k zajištění našich oprávněných zájmů. Naše oprávněné zájmy přitom spočívají v tom, abychom vám mohli poskytnout technicky optimalizovanou a uživatelsky příznivě uspořádanou webovou stránku včetně zobrazování reklam (rovněž na stránkách poskytovatelů z řad třetích stran) a zároveň mohli zajistit bezpečnost našich systémů.

(5) Odkazy na sociální média (SoMe)


Na naší webové stránce jsou navázány odkazy na služby sociálních médií (SoMe) jako je Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn a Xing. Po klepnutí na příslušné odkazy, resp. na grafický symbol SoMe budete přesměrováni na příslušného poskytovatele. Upozorňujeme, že v rámci toho neprovádíme zpracování osobních údajů a neodpovídáme za obsah internetových stránek na které odkazujeme. Pokud klepnete na odkaz na služby sociálních médií, berte v úvahu příslušné směrnice o používání údajů a oznámení o ochraně osobních údajů tohoto poskytovatele.

Jak chráníme vaše údaje?


Zavádíme opatření k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů a ochrany naší webové stránky a ostatních systémů ve formě přiměřených technických a organizačních opatření. Vaše údaje budou chráněny zejména proti ztrátě, zničení, zfalšování, manipulaci a pozměnění nepovolanými osobami a proti neoprávněnému přístupu a neoprávněnému zveřejnění nebo rozšiřování. Kromě toho budou údaje sdělené vámi prostřednictvím webové stránky přenášeny po internetu v zakódované formě pomocí SSL.

Kdo dostane vaše údaje a budou předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci?


Zpočátku budou v zásadě vědět o vašich osobních údajích pouze naši zaměstnanci s technickým, obchodním nebo redakčním pověřením. K těmto účelům budou vaše údaje případně také předávány zaměstnancům jiné společnosti firemní skupiny MEWA, pokud je to k příslušnému pověření potřebné (např. k zodpovězení vašeho požadavku). Pokud jste například jako zákazník pověřen jinou dceřinou společností, bude příslušný požadavek prostřednictvím kontaktního formuláře rovněž předán předmětné dceřiné společnosti ke zpracování a zodpovězení.

Kromě toho využíváme v rámci výše vysvětleného zpracování údajů externí poskytovatele služeb, popřípadě je pověřujeme příslušnými výkony. Pokud poskytovatel služeb obdrží vaše osobní údaje jako smluvní zpracovatel, je při nakládání s vašimi osobními údaji přísně vázán našimi pokyny. Dále uvádíme jednotlivé kategorie externích příjemců:

 • Poskytovatelé služeb IT v rámci správy a hostování naší webové stránky, resp. jednotlivých služeb a funkcí a rovněž k analýze a měření webové stránky
 • Poskytovatelé služeb v oblasti logistiky, aby vám mohli dodat případně objednané zboží nebo informační brožury
 • Poskytovatelé platebních služeb a banky při vyřizování plateb
 • Inkasní společnosti a právní poradci při uplatňování našich nároků.

V rámci nasazení uvedených analytických služeb případně přenášíme vaši IP adresu do USA (viz výše oddíl „Používání cookies a příslušných funkcí/technologií“). Uskutečňuje se to vždy ve zkrácené / maskované formě. Příslušný přenos údajů se uskutečňuje na základě prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/1250 Evropské komise ze dne 12. července 2016 podle směrnice 95/46/ES Evropského parlamentu a Rady o přiměřenosti ochrany poskytované štítem k ochraně údajů EU-USA nebo na základě jiných přiměřených ochranných opatření. Jinak nepředáváme vaše osobní údaje do zemí mimo EU, resp. EHP nebo mezinárodním organizacím v souladu s čl. 4 č. 26 nařízení GDPR.

Jaká práva dotčeného vám náleží?

Jako dotčené osobě vám podle zákonných předpisů náleží následující práva, která můžete kdykoli v písemné formě nebo elektronicky uplatňovat u nás nebo u pracovníka pověřeného ochranou osobních údajů na níže uvedených kontaktních adresách (viz výše „Kdo odpovídá za zpracování osobních údajů a na koho se můžete obrátit“):

 • Právo na informace: Dotčené osoby jsou na základě čl. 15 nařízení GDPR vždy oprávněny požadovat potvrzení o tom, zda budou zpracovávány osobní údaje, které se jich týkají. Pokud tomu tak je, má dotčená osoba na základě čl. 15 nařízení GDPR dále právo obdržet informace o těchto osobních údajích a určité další informace (mimo jiné účely zpracování kategorie osobních údajů, kategorie příjemců, plánované doba uchovávání, vaše práva, původ údajů) a kopii příslušných údajů. Platí omezení § 34 BDSG (německý spolkový zákon na ochranu osobních údajů).
 • Právo na opravu: Dotčené osoby jsou oprávněny podle čl. 16 nařízení GDPR požadovat, aby byly uložené osobní údaje opraveny, pokud jsou nevhodné nebo nesprávné.
 • Právo na smazání: Dotčené osoby jsou oprávněny na základě za podmínek čl. 17 nařízení GDPR požadovat, aby byly osobní údaje, které se jich týkají, neprodleně smazány. Právo na smazání nenastává mimo jiné tehdy, když je zpracování osobních údajů potřeba např. ke splnění právního závazku (např. lhůty uchovávání) nebo k uplatnění, prosazení nebo obhajobě právních nároků. Kromě toho platí omezení § 35 německého zákona BDSG.
 • Právo na omezení zpracování: Dotčené osoby jsou oprávněny na základě za podmínek čl. 18 nařízení GDPR požadovat omezení zpracování osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů: Dotčené osoby jsou oprávněny na základě za podmínek čl. 20 nařízení GDPR požadovat, aby byly osobní údaje, které se jich týkají a samy je poskytly, předány ve strukturovaném běžném strojově čitelném formátu.
 • Právo na podání námitky podle čl. 21 nařízení GDPR
  Dotčené osoby mají právo z důvodů vyplývajících z jejich zvláštní situace vždy podat námitku proti zpracování osobních údajů které se jich týkají, které se uskutečňuje na základě čl. 6 odst. 1 písm. e (Sledování úkolu ve veřejném zájmu) nebo čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR (Oprávněné zájmy odpovědné osoby). To platí rovněž pro profilování na základě těchto ustanovení. V případě námitky nebudeme dotčené osobní údaje nadále zpracovávat, pokud nebudeme moci prokázat nutné důvody zpracování hodné ochrany, převažující nad vašimi zájmy, právy a svobodami dotčené osoby, nebo pokud zpracování slouží k uplatňování, prosazování nebo obhajování právních nároků. Neplatí to, pokud postupujeme v souladu s výše uvedenými ustanoveními o přímém marketingu. Při námitce proti zpracování osobních údajů k účelům přímého marketingu nebudou dotčené osobní údaje nadále k těmto účelům zpracovávány; to platí bez omezení a nezávisle na zvážení protichůdných zájmů. Námitky podle čl. 21 nařízení GDPR lze podat písemně nebo e-mailem u našeho pracovníka pověřeného ochranou osobních údajů na uvedené kontaktní adresy (viz výše „Kdo odpovídá za zpracování osobních údajů a na koho se můžete obrátit“).
 • Právo na odstoupení: Dotčené osoby mají právo od případných prohlášení souhlasu v oblasti ochrany osobních údajů kdykoli odstoupit s účinností do budoucnosti.
 • Právo na podání stížnosti k dozorovému orgánu: Dotčené osoby jsou oprávněny za podmínek čl. 77 nařízení GDPR podat stížnost u dozorového orgánu, zejména v členském státu svého místa bydliště, pracoviště nebo místa údajného přestupku, pokud se podle jejich názoru zpracování dotčených osobních údajů uskutečňuje v rozporu s nařízením GDPR. Právo podat stížnost není dotčeno jinak znějícím správním nebo soudním opravným prostředkem. Naším příslušným dozorovým orgánem je Hesenský pověřenec pro ochranu osobních údajů - Hessische Datenschutzbeauftragte, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden.
 • Jiné žádosti K zodpovězení dalších dotazů a žádostí je vám ochotně k dispozici náš pracovník pověřený ochranou osobních údajů na e-mailové adrese ochranaosobnichudaju@mewa.cz.

Existuje povinnost poskytování údajů?

Abychom vám mohli poskytnout naši webovou stránku a umožnili používání příslušných služeb (jako je kontaktní formulář, online objednávky, atd.) je potřeba, abyste nám k tomu poskytli potřebné osobní údaje. Bez těchto údajů není možné vyvolání obsahů webové stránky a používání příslušných funkcí.

Jsou vaše údaje používány v rámci automatického rozhodování / profilování?

Máte v zásadě právo nepodléhat rozhodování spočívajícímu výhradně na základě automatizovaného zpracování, včetně profilování, které se pro vás vyvine proti právním účinkům nebo vás jinak významně poškodí. Zejména se takové rozhodování nesmí pravidelně používat na zvláštní kategorie osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR. Rádi vás upozorňujeme, že v rámci naší webové stránky a příslušného zpracování údajů žádné takové rozhodovací procesy nepoužíváme.

Může se toto prohlášení o ochraně osobních údajů změnit?

Další vývoj internetu a naší internetové prezentace může ovlivnit i naše prohlášení o ochraně osobních údajů. Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů v budoucnu kdykoli příležitostně změnit tak, aby odpovídalo aktuálním právním požadavkům a aby zahrnovalo rozšíření a změny naší přítomnosti na internetu. Pro vaši návštěvu platí aktuálně platné znění předkládaného prohlášení o ochraně osobních údajů, které si můžete vyvolat na každé stránce dole pod odkazem „Ochrana osobních údajů“.

Jak zacházíme s ostatními osobními údaji?

Vedle specifického prohlášení o ochraně osobních údajů odkazujeme dále na naše všeobecné informace o „Nakládání s osobními údaji“, které jinak upravuje nakládání s osobními údaji a rovněž je lze digitálně vyvolat pod následujícím odkazem: Klepněte sem.